Trwa ładowanie...
Notowania
HELIO: strona spółki
14.02.2022, 9:39

HEL Istotna zmiana wyniku finansowego w II kwartale 2021/2022

Zarząd Spółki HELIO S.A. informuje, że o ile nie wystąpią inne nietypowe zdarzenia, należy spodziewać się za drugi kwartał roku obrotowego 2021/2022 (tj. październik – grudzień 2021) zysku netto w wysokości 8.047 tys. zł względem 6.663 tys. zł zysku netto za analogiczny kwartał ubiegłego roku (tj. październik – grudzień 2020).
W opinii Zarządu HELIO S.A. poprawa wyniku finansowego netto Spółki była możliwa przede wszystkim dzięki osiągniętemu efektowi ekonomii skali i optymalizacji kosztów operacyjnych. Choć sprzedaż kwartału była rekordowa w historii Emitenta, jej dynamika wzrostu była już na typowym dla Spółki kilkunastoprocentowym poziomie (wzrost o ok. 18% r/r.). Spółka w przedmiotowym kwartale osiągnęła 115.154 tys. zł przychodów ze sprzedaży względem 97.729 tys. zł w okresie porównywalnym. Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy osiągnięcia przez Spółkę w kluczowym dla jej roku obrotowego okresie sprawozdawczym wyniku finansowego netto istotnie odbiegającego od wyniku analogicznego okresu roku poprzedniego. Szczegółowe informacje na temat wyników finansowych Spółki zostaną przekazane w raporcie półrocznym za I półrocze roku obrotowego 2021/2022, który Spółka opublikuje w dniu 31 marca 2022 r.

Inne komunikaty