Trwa ładowanie...
Notowania
PROLOG: strona spółki
18.02.2022, 10:43

XBS Udzielenie poręczenia za zobowiązania spółki dominującej

Zarząd XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie ( „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 17 lutego 2022 roku udzielił poręczenia zapłaty za zobowiązania XBS LOGISTICS S.A. z siedzibą w Pass, Błonie – większościowego akcjonariusza Emitenta („Spółka dominująca”) wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („PKO BP”) z tytułu umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie 2.000.000 zł („Kredyt”).
Emitent jako poręczyciel zobowiązał się wykonać zobowiązanie wynikające z tytułu umowy Kredytu, o której mowa wyżej w całości, tj. do kwoty 2.000.000 zł w przypadku, gdyby Spółka dominująca nie wykonała swojego zobowiązania wobec PKO BP zgodnie z warunkami umowy Kredytu. Poręczenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2025 r. i nie może być przez Emitenta w tym okresie odwołane. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż wynagrodzenie Emitenta z tytułu udzielonego poręczenia będzie wynosiło 1,5 % kwoty udzielonego poręczenia w skali roku, płatne raz w roku. Informacja o udzieleniu poręczenia została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją art. 7 Rozporządzenia MAR, ze względu na istotną w skali Emitenta wysokość poręczenia.

Inne komunikaty