Trwa ładowanie...
Notowania
HUBSTYLE: strona spółki
23.02.2022, 15:09

3RG Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 9 lutego 2022 r. Zarząd Spółki 3R Games S.A. („Emitent" lub „Spółka”), informuje, że w dniu 23 lutego 2022 r. podjął, w formie aktu notarialnego, uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmianie statutu spółki. Kapitał zakładowy Spółki podwyższony został o kwotę 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych, tj. z kwoty 7.363.788,00 (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) złotych do kwoty 7.563.788,00 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem) złotych w drodze emisji 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Zgodnie z treścią podjętej uchwały cena emisyjna akcji serii L wynosi 0,70 zł za jedną akcję. Akcje zostaną objęte wyłącznie wkładami pieniężnymi oraz będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane szczególne uprawnienia. Akcje Serii L będą uczestniczyły w dywidendzie od 1 stycznia 2021 r., tj. począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. Objęcie wszystkich akcji serii L nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii L zostanie złożona do jednego adresata, tj. Dawida Urbana, który zadeklarował Spółce chęć objęcia akcji Spółki nowej emisji. Emisja akcji ma celu wzmocnienie kapitałowe segmentu produkcji gier VR. W interesie Spółki pozbawiono w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii L, przy czym Zarząd przed podjęciem uchwały w tym przedmiocie uzyskał na to zgodę wyrażoną przez Radę Nadzorczą w dniu 9 lutego 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki w dniu 9 lutego 2022 r. wyraziła także zgodę na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii L w wysokości 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) za każdą akcję. Zarząd postanowił o ubieganiu przez Spółkę o dematerializację, a także o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę̨ Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii L. W związku z powyższym zmianie ulega treść § 3 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: „1. Kapitał zakładowy wynosi 7.563.788,00 PLN (słownie: siedem milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem 00/100 złotych) i dzieli się na 75.637.880 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć́ groszy) każda, w tym: a) 5.764.000 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A; b) 18.500 (osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B; c) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C; d) 8.549.046 (osiem milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D; e) 2.417.912 (dwa miliony czterysta siedemnaście tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E; f) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G; g) 5.550.542 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii H; h) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I; i) 9.500.000 (dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J; j) 32.137.880 (trzydzieści dwa miliony sto trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K; k) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L. 2. Akcje serii A zostały pokryte w wyniku przekształcenia z majątku spółki Nokaut Sp. z o.o. Akcje serii B i C zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C. Akcje serii D i E wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 127 udziałów w spółce pod firmą Sugarfree sp. z o.o. (dawniej HubStyle sp. z o.o.̨) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000479693. Akcje serii G, H, I i J wydane zostały w zamian za wkład pieniężny. Akcje serii K zostały pokryte w wyniku połączenia z majątku spółki 3R Studio Mobile sp. z o.o. Akcje serii L przyznane zostały w zamian za wkład pieniężny.”

Inne komunikaty