Trwa ładowanie...
Notowania
INGBSK: strona spółki
1.03.2022, 14:50

ING Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie spełnienia kryteriów do wypłaty dywidendy z zysku netto za 2021 rok.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że 1 marca 2022 roku otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), w którym KNF wskazała, że Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 100% zysku netto za 2021 rok.
Jednocześnie, KNF zaleciła ograniczenie ryzyka występującego w działalności Banku poprzez niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z 3 lutego 2022 roku, Zarząd Banku zwraca uwagę, że jego intencją jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy około 30% zysku jednostkowego Banku za 2021 rok. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty