Trwa ładowanie...
Notowania

HLD Treść uchwał podjętych przez NWZ Hollywood S.A. w dniu 4 marca 2022 roku

Zarząd spółki Hollywood S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 marca 2022 roku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w dniu 4 marca 2022 roku pana Sebastiana Szostaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Sebastian Szostak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta, nie pozostaje wspólnikiem w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta, członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Emitenta osoby prawnej. Pan Sebastian Szostak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Informacja o wyksztalceniu, kwalifikacjach i zajmowanych stanowiskach pana Sebastiana Szostaka stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6 oraz §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Załączniki

Inne komunikaty