Trwa ładowanie...
Notowania

HLD Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Hollywood S.A.

Zarząd Hollywood S.A. ("Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, że po-wziął informację o rejestracji w dniu 08.03.2022 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany Statutu, wynikającej z podjętej przez Zarząd Spółki w dniu 20 grudnia 2021 r., działający na podstawie upoważnienia zawartego w §7a Statutu Spółki, w formie aktu notarialnego uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakłado-wego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 3.115.800,00 zł poprzez emisję 3.115.800 akcji zwykłych imiennych serii Ł w ramach subskrypcji prywatnej, (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych imiennych serii Ł oraz (iii) zmiany Statutu Spółki, o którym Spółka informowała RB 14/2021 w dniu 21.12.2021.
Kapitał docelowy Spółki wynosi 10.000.000 akcji, w tym: 1) w ramach I podwyższenia, które zostało zarejestrowane w dniu 08.03.2022r. wykorzystano 3.115.800 akcji, 2) w ramach II podwyższenia, dla którego złożono wniosek o rejestrację zmian w kapitale za-kładowym Spółki wykorzystano 3.584.200 akcji, 3) w ramach III wykorzystanych zostanie 1.700.000 akcji. Kapitał zakładowy Spółki stanowi 63.280.041,00 zł, liczba akcji wynosi 63.280.041 o wartości nomi-nalnej 1 zł każda. Poniżej przedstawiono strukturę kapitału zakładowego po rejestracji zmian w KRS w dniu 08.03.2022r. Akcjonariusz Liczba akcji Udział Liczba głosów Udział w ogólnej w kapitale liczbie głosów w % zakładowym w % Adam Konieczkowski ze spółką 24 561 095,00 38,81% 42 061 095,00 52,07%, Pracosław sp. z o.o 21 Concordia 3 S.a.r.l 32 382 334,00 51,17% 32 382 334,00 40,09% Pozostali 6 336 612,00 10,01% 6 336 612,00 7,84% Razem 63 280 041,00 100,00% 80 780 041,00 100,00% Podstawa prawna: §5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Inne komunikaty