Trwa ładowanie...
Notowania

WPL Wniosek Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2021 i pozytywna opinia Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 21 marca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem w sprawie podziału zysku za rok 2021 zgodnie z poniższymi założeniami:
1) zysk netto Spółki wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 42.662.227,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych): a. przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 1,20 zł (jeden złoty 20/100) na jedną akcję, w maksymalnej, łącznej wysokości 35.318.218,80 zł (trzydzieści pięć milionów trzysta osiemnaście tysięcy dwieście osiemnaści złotych 80/100), przy czym kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy, natomiast różnica pomiędzy wskazaną powyżej kwotą, a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom, z uwzględnieniem takich zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy Spółki, b. kwotę zysku netto pozostałą po wypłacie dywidendy przekazać na kapitał zapasowy Spółki. 2) ustalić dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 4 lipca 2022 roku i dzień wypłaty dywidendy na dzień 12 lipca 2022 roku. Proponowany podział zysku jest zgodny z Polityką Dywidendową Spółki przyjętą w dniu 20 grudnia 2016 roku, zgodnie z którą Zarząd Spółki będzie wnioskował do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie powyżej 1 złoty na jedną akcję, jednakże nie więcej niż 70% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy. Zarząd Spółki rekomendując wypłatę dywidendy bierze pod uwagę istotne czynniki, w tym w szczególności: • bieżącą sytuację finansową Grupy Kapitałowej Spółki, • plany inwestycyjne Grupy Kapitałowej Spółki, • potencjalne cele akwizycyjne spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki, • przewidywany poziom wolnych środków pieniężnych w Spółce w roku obrotowym, w którym przypada płatność dywidendy. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 21 marca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, zgodnie z którą pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek Zarządu. Ostateczna decyzja dotycząca podziału zysku Spółki zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-06-28
WPL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r.
97,80
-0,82
2022-06-24
WPL Uchwała Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2021
94,00
+2,13
2022-06-24
WPL Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 24 czerwca 2022 roku
94,00
+2,13
2022-05-31
WPL Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce
99,80
+1,20
2022-05-27
WPL Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
98,50
+1,52
2022-05-17
WPL QSr 1/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
101,60
0,00
2022-04-25
WPL Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F w ramach programu opcji menedżerskich i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce
103,20
0,00
2022-04-04
WPL Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej Restaumatic sp. z o.o.
114,00
+4,56
2022-03-22
WPL Wniosek Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2021 i pozytywna opinia Rady Nadzorczej Spółki
105,00
0,00
2022-02-15
WPL Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce
117,80
+2,89