Trwa ładowanie...
Notowania
INGBSK: strona spółki
25.03.2022, 17:05

ING Kandydatura do Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.

W nawiązaniu do przedstawionego w raporcie bieżącym nr 7/2022 z 11 marca 2022 roku porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku (WZ) zwołanego na 7 kwietnia 2022 roku, Zarząd ING Banku Śląskiego S.A informuje, że w dniu dzisiejszym ING Bank N.V., strategiczny akcjonariusz Banku, zgłosił w ramach punktu 8 ppkt. 15) porządku obrad WZ kandydaturę Pana Arisa Bogdanerisa (Aris Bogdaneris) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A.
Zgodnie z informacją zgłaszającego, Kandydat posiada wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe pozwalające na objęcie funkcji Członka Rady Nadzorczej. Projekt uchwały WZ w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej, a także życiorys zawodowy Kandydata, stanowią załącznik do niniejszego raportu. Po dokonaniu oceny adekwatności Kandydata do Rady Nadzorczej zgłoszonego przez akcjonariusza, stosowna rekomendacja Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. zostanie opublikowana na stronie internetowej Banku pod adresem: https://www.ing.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty