Trwa ładowanie...
Notowania
PATENTUS: strona spółki
25.03.2022, 20:49

PAT Korekta raportu rocznego jednostkowego za 2021 rok w zakresie formatu oraz formularza.

Zarząd Patentus S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę jednostkowego raportu rocznego za rok 2021, podanego do publicznej wiadomości w dniu 22 marca 2022 roku. Zarząd Spółki informuje, iż powziął wiadomość, że roczne sprawozdanie jednostkowe zostało opublikowane na nieprawidłowym formularzu oraz w błędnym formacie.
Spółka w dniu dzisiejszym przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany jednostkowy raport roczny za 2021 roku na prawidłowym formularzu oraz w poprawnym formacie wraz ze wszystkimi pozostałymi załącznikami. Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty