Trwa ładowanie...
Notowania

HLD Podjęcie przez Zarząd Hollywood S.A. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Zarząd spółki pod firmą Hollywood spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 22 marca 2022 r. Zarząd Spółki, działając na podstawie upoważnienia zawartego w §7a Statutu Spółki, podjął w formie aktu notarialnego uchwałę w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 1.700.000,00 zł poprzez emisję 1.700.000 akcji zwykłych imiennych serii N w ramach subskrypcji prywatnej, (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych imiennych serii N oraz (iii) zmiany Statutu Spółki („Uchwała”). Uchwała została podjęta w obecności wszystkich Członków Zarządu, przy czym pan Rafał Wójcik – Wiceprezes Zarządu oraz Pan Paweł Mielczarek – Członek Zarządu Spółki powstrzymali się od udziału w głosowaniu nad Uchwałą.
Uchwała przewiduje pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zaoferowanie objęcia akcji Spółki serii N objęcia pracownikom i współpracownikom GK Kapitałowej Hollywood S.A. (subskrypcja prywatna). Zgodnie z Uchwałą, umowy objęcia akcji serii N powinny zostać zawarte nie później niż do dnia 31 marca 2022 r. Cena emisyjna za jedną akcję Spółki została ustalona w wysokości 1,00 zł, a akcje mogą być obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny. Akcje serii N będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r. jeżeli zostaną zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy za ten rok. Jeżeli zaś akcje serii N zostaną zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r. to będą one uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r. Z akcjami serii N nie będą związane szczególne uprawnienia. Przed podjęciem Uchwały, Zarząd Spółki przedstawił Radzie Nadzorczej Spółki opinię uzasadniającą powody wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii MN a następnie uzyskał wymagane Statutem Spółki zgody Rady Nadzorczej związane z podjęciem Uchwały, w tym także zgody na zawarcie umów objęcia akcji serii N z członkami Zarządu Spółki oraz spółek zależnych. Treść Uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. SZCZEGÓŁOWA PODSTAWA PRAWNA: § 5 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Załączniki

Inne komunikaty