Trwa ładowanie...
Notowania

HLD Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Hollywood S.A.

Zarząd Hollywood S.A. ("Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, że po-wziął informację o rejestracji w dniu 28.03.2022 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu, wynikającej z podjętej przez Zarząd Spółki w dniu 18 stycznia 2022 r., działający na podstawie upoważnienia zawartego w §7a Statutu Spółki, w formie aktu notarialnego uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakłado-wego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 3.584.200,00 zł poprzez emisję 3.584.200 akcji zwykłych imiennych serii M w ramach subskrypcji prywatnej, (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych imiennych serii M oraz (iii) zmiany Statutu Spółki, o którym Spółka informowała RB 1/2022 w dniu 19.01.2022r.
Kapitał docelowy Spółki wynosi 10.000.000 akcji, w tym: 1) w ramach I podwyższenia, które zostało zarejestrowane w dniu 08.03.2022r. wykorzystano 3.115.800 akcji, 2) w ramach II podwyższenia, które zostało zarejestrowane w dniu 28.03.2022r. wykorzystano 3.584.200 akcji, 3) w ramach III wykorzystanych zostało 1.700.000 akcji. Kapitał zakładowy Spółki stanowi 66.864.241,00 zł, liczba akcji wynosi 66.864.241 o wartości nomi-nalnej 1 zł każda. Poniżej przedstawiono strukturę kapitału zakładowego po rejestracji zmian w KRS w dniu 28.03.2022r. Akcjonariusz: Adam Konieczkowski ze spółką Pracosław sp. z o.o. Liczba akcji: 28.145.295 Udział w kapitale zakładowym w %: 42,09% Liczba głosów: 45.645.295 Udział w ogólnej liczbie głosów w %: 54,11% Akcjonariusz: 21 Concordia 3 S.a.r.l Liczba akcji: 32.382.334 Udział w kapitale zakładowym w %: 48,43% Liczba głosów: 32.382.334 Udział w ogólnej liczbie głosów w %: 38,38% Akcjonariusz: Pozostali Liczba akcji: 6.336.612 Udział w kapitale zakładowym w %: 9,48% Liczba głosów: 6.336.612 Udział w ogólnej liczbie głosów w %: 7,51% Podstawa prawna: §5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Inne komunikaty