Trwa ładowanie...
Notowania

WPL Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej Restaumatic sp. z o.o.

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. („Emitent” lub „WPH”) informuje, iż powziął wiadomość o podpisaniu w dniu 4 kwietnia 2022 r. przez Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „WPM”) – spółkę zależną Emitenta - umowy inwestycyjnej regulującej warunki pośredniego dokonania inwestycji („Umowa Inwestycyjna”) w spółkę pod firmą Restaumatic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu („Restaumatic”) („Inwestycja”), za pośrednictwem alternatywnej spółki inwestycyjnej pod firmą Supercharge Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Deal Fund I ASI spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie („Fundusz”), do której WPM przystąpi jako komandytariusz na warunkach określonych w podpisanej w dniu 4 kwietnia 2022 r. umowie inwestycyjnej Funduszu („Umowa Inwestycyjna Funduszu”). Ponadto w związku z Inwestycją WPM podpisał w dniu 4 kwietnia 2022 r. umowę wspólników („Umowa Wspólników”), regulującą wzajemne relacje wspólników Restaumatic.
Warunkiem przystąpienia WPM do Funduszu i dokonania Inwestycji jest uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji poprzez utworzenie Funduszu, jako wspólnego przedsiębiorcy. Łączna kwota deklarowanego wkładu WPM wnoszonego do Funduszu wyniesie ok. 19,8 mln PLN, co będzie odpowiadało 69,0% wkładów kapitałowych Funduszu. Z chwilą dokonania Inwestycji Fundusz będzie posiadał ok. 16,9% udziałów dających prawo do ok. 16,9% głosów na zgromadzeniu wspólników Restaumatic. Umowa Inwestycyjna, Umowa Inwestycyjna Funduszu oraz Umowa Wspólników przewidują standardowe dla umów tego typu postanowienia odnoszące się do praw i obowiązków wspólników i inwestorów w związku dokonywaną Inwestycją oraz określające zasady ładu korporacyjnego, w tym również uprawnienia WPM do zwiększenia, w określonych w ww. umowach przypadkach, udziału kapitałowego w Funduszu oraz bezpośrednio w Restaumatic (m.in. prawo pierwszeństwa). Restaumatic to spółka oferująca platformę SaaS (Software as a Service) obsługującą kompleksowy systemem do zamówień, sprzedaży i zarządzania restauracjami. Z jej usług korzysta już prawie 5 tysięcy restauratorów. W 2021 roku Restaumatic osiągnął niespełna 20 mln PLN przychodów ze sprzedaży oraz dodatni wynik EBITDA. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-06-24
WPL Uchwała Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2021
94,00
+2,13
2022-06-24
WPL Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 24 czerwca 2022 roku
94,00
+2,13
2022-05-31
WPL Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce
99,80
+1,20
2022-05-27
WPL Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
98,50
+1,52
2022-05-17
WPL QSr 1/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
101,60
0,00
2022-04-25
WPL Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F w ramach programu opcji menedżerskich i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce
103,20
0,00
2022-04-04
WPL Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej Restaumatic sp. z o.o.
114,00
+4,56
2022-03-22
WPL Wniosek Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2021 i pozytywna opinia Rady Nadzorczej Spółki
105,00
0,00
2022-02-15
WPL Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce
117,80
+2,89
2022-02-03
WPL Rozpoznanie wpłaty za akcje esky.pl S.A. w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta
131,80
-2,28