Trwa ładowanie...
Notowania
QUERCUS: strona spółki
8.04.2022, 17:13

QRS Uzupełnienie raportu dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W nawiązaniu do raportu nr 11/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. dot. zwołania Zwyczajnego Walne Zgromadzenia Quercus TFI S.A. (dalej również "Spółka") na dzień 27 kwietnia 2022 r., w załączeniu przekazujemy dodatkowe (dotychczas nieopublikowane) informacje istotne dla podejmowanych uchwał tj.:
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2021, w tym oceny przewidziane w zbiorach zasad ładu korporacyjnego, - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A. o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021, - Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Spółki za rok 2021. Podstawa prawna: - § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, - art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki

Inne komunikaty