Trwa ładowanie...
Notowania
JWA: strona spółki
8.04.2022, 20:17

JWA Zarejestrowanie przez Sąd połączenia Emitenta z One2Tribe sp. z o.o. oraz zmiany firmy (nazwy), podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Emitenta

Zarząd One2Tribe S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio: JWA S.A. z siedzibą w Warszawie; dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 8 kwietnia 2022 r. otrzymał informację o zarejestrowaniu w dniu 7 kwietnia 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Emitenta z One2Tribe sp. z o.o. z siedzibą w Regułach (dalej: Spółka Przejmowana). Połączenie jest efektem podjętych przez Emitenta oraz Spółkę Przejmowaną, uchwał w sprawie połączenia obu podmiotów, o których Emitent informował odpowiednio w raportach ESPI nr 5/2022 z dn. 11 marca 2022 r. oraz EBI nr 4/2022 z dn. 11 marca 2022 r. Ponadto informacje o zamiarze połączenia Emitent przekazywał w raportach ESPI nr 2/2022 z dn. 09 lutego 2022 r. oraz 4/2022 z dn. 24 lutego 2022 r.
Połączenie nastąpiło w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej do Emitenta, w zamian za nowo wyemitowane akcje zwykłe na okaziciela serii C, które Emitent wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym i przyjętym przez Zarządy łączących się spółek w dniu 29 października 2021 r. (dalej: Plan Połączenia). Zgodnie z art. 500 § 2(1) k.s.h. Plan Połączenia został ogłoszony oraz bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek, pod adresami: - https://jwa.com.pl/wp-content/uploads/2021/10/1.-JWA_One2Tribe_plan-po%C5%82%C4%85czenia.pdf - http://one2tribe.pl/static/1._JWA_One2Tribe_plan%20po%C5%82%C4%85czenia.pdf Plan Połączenia został przekazany przez Emitenta również w drodze raportu ESPI nr 15/2021 w dn. 29 października 2021 r. W związku z połączeniem, zmianie uległa firma Emitenta na One2Tribe Spółka Akcyjna oraz podwyższona została wartość kapitału zakładowego z kwoty 966.346,70 zł do kwoty 5.522.002,70 zł, tj. o kwotę 4.555.656,00 zł w drodze emisji 45.556.560 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz cenie emisyjnej 0,54 zł każda akcja, które zostaną wydane udziałowcom Spółki Przejmowanej na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h. oraz w oparciu o szczegółowe postanowienia Planu Połączenia. Akcje serii C zostaną wydane udziałowcom Spółki Przejmowanej w następującym stosunku: za jeden udział Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 625,00 zł zostanie przyznanych 6.440 akcji serii C Emitenta, w taki sposób, że łącznie na rzecz udziałowców Spółki Przejmowanej wydanych zostanie 45.556.560 akcji serii C. Nowo emitowane akcje serii C będą równe w prawach co do dywidendy i głosu. Akcje serii C będą uprawnione do udziału w zysku Emitenta począwszy od zysku ustalonego za rok obrotowy, w którym nastąpi rejestracja połączenia. Akcje serii C nie wymagają ani objęcia, ani opłacenia. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostały zarejestrowane zmiany Statutu Emitenta (zmiana: §1, §8, §10 ust. 1 oraz dodanie § 10 ust. 3A) dokonane uchwałą nr 4/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 11 marca 2022 r. (raport EBI nr 4/2022 z dn. 11 marca 2022 r.). W załączeniu Zarząd przekazuje wyszczególnienie zarejestrowanych zmian Statutu Emitenta oraz aktualny tekst jednolity Statutu Emitenta.

Załączniki

Inne komunikaty