Trwa ładowanie...
Notowania
JWA: strona spółki
8.04.2022, 20:25

JWA Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Zarząd One2Tribe S.A. z siedzibą w Warszawie /dalej: „Spółka”/ informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu z ING Bank Śląski S.A. aneksu do umowy o kredyt złotowy w rachunku bieżącym, zawartej w dniu 22 lipca 2020 r. przez One2Tribe sp. z o.o.
Na mocy aneksu zwiększono Spółce limit kredytowy z kwoty 400.000,00 zł do kwoty 1.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Umowa kredytowa obowiązuje do dnia 7 kwietnia 2023 r., z możliwością jej przedłużenia. Oprocentowanie kredytu ustalono na bazie stawki WIBOR 1M oraz marży banku w wysokości 2,50% w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę oraz gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis do kwoty 1.200.000,00 zł, co stanowi 80% przyznanej kwoty kredytu.

Inne komunikaty