Trwa ładowanie...
Notowania

SWG Rekomendacja Zarządu SECO/WARWICK S.A. wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2021 oraz wypłaty dywidendy za rok 2021

Zarząd SECO/WARWICK S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2022 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto Spółki za rok 2021 w kwocie 8.324.846,47 zł (słownie: osiem milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych 47/100) w następujący sposób:
a) Część zysku netto w kwocie 2.548.909,50 zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 50/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji, stosownie do treści art. 347 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,30 zł. Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 15 czerwca 2022 roku, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 29 czerwca 2022 roku. b) Część zysku netto w kwocie 5.775.936,97 zł (słownie: pięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 97/100) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. Ponadto Rada Nadzorcza podejmując uchwałę nr 09/2022 pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu i zawnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przyjęcie wniosku w treści zgodnej z powyższą.

Inne komunikaty