Trwa ładowanie...
Notowania

PAT Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Górnośląskiej 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowych Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092392 („ Spółka”), działając na podstawie art. 395, 399 § 1, art. 402(1) i 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 19.05.2022 rok o godzinie 09:30, w Pszczynie, przy ul. Łowieckiej 5.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Wlanego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust.1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty