Trwa ładowanie...
Notowania
ORANGEPL: strona spółki
22.04.2022, 16:01

OPL Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA.

Na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”) informuje, iż na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2022 roku, akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu były następujące podmioty:
Akcjonariusz/ Liczba akcji /Liczba głosów / Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA/ Udział w kapitale zakładowym Orange S.A. / 664.999.999 / 664.999.999 / 67,02% / 50,67% Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny / 72.053.524 / 72.053.524 / 7,26% / 5,49% Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander / 66.448.705 / 66.448.705 / 6,70% / 5,06% Na Walnym Zgromadzeniu Orange Polska reprezentowanych było 992 272 653 akcji, stanowiących 75,61% kapitału zakładowego Orange Polska, uprawniających do wykonania 75,61% ogólnej liczby głosów. Kapitał zakładowy Orange Polska wynosi 3.937.072.437 zł i dzieli się na 1.312.357.479 akcji o wartości nominalnej 3 zł każda. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Inne komunikaty