Trwa ładowanie...
Notowania
PATENTUS: strona spółki
25.04.2022, 13:01

PAT Zawarcie znaczącej umowy z Polską Grupą Górniczą S.A.

Zarząd spółki PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Wykonawca”) informuje, iż w dniu 25.04.2022 roku powziął informację o podpisaniu umowy o numerze 482200486 pomiędzy Polską Grupą Górniczą S.A. (PGG) z siedzibą w Katowicach a Konsorcjum firm: Węglokoks S.A. z siedzibą w Katowicach (Lider Konsorcjum), Becker-Warkop Sp. z o.o. z siedzibą w Świerlanach (Uczestnik Konsorcjum) oraz Patentus S.A. z siedzibą w Pszczynie (Uczestnik Konsorcjum).
1.Przedmiotem umowy jest: Dostawa przenośników zgrzebłowych ścianowych, podścianowych, kruszarek, urządzeń przekładkowych, systemów sterowania i blokad oraz systemu monitorowania i wizualizacji kompleksu ścianowego dla PGG S.A. Oddział KWK ROW, łączna suma całego przedmiotu umowy: 18 729 845,00 PLN netto, z czego PATENTUS S.A. wykona zadanie nr 2 na kwotę : 12 356 970,00 PLN netto: 1.1.Zadanie nr 2 – dostawa nowych przenośników podścianowych. 2.Termin realizacji dostawy - dostawa do 20 tygodni od daty przekazania zamówienia do Wykonawcy. 3. Kary umowne: 1.w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne, których podstawą naliczania jest wartość netto określona w - Cena i warunki płatności, 1)za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości netto niezrealizowanej części umowy w zakresie zadania, którego dotyczy odstąpienie, 2)za odstąpienie od umowy przez jedną ze stron w sytuacji braku dostawy przedmiotu umowy w wysokości równej kosztom nabycia przez Zamawiającego przedmiotu zastępczego oraz 2% wartości netto Umowy, 3)w wysokości 0,1% wartości netto niedostarczonej w terminie części zamówienia za każdy dzień zwłoki ponad termin realizacji do 10 dnia włącznie, 4)w wysokości 0,2% wartości netto niedostarczonej w terminie części zamówienia za każdy dzień zwłoki powyżej 10 dni ponad termin realizacji, 5)w wysokości 0,01% wartości netto Umowy za zgłoszenie się serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiającego celem dokonania naprawy w czasie dłuższym niż 8 godzin od chwili powiadomienia, za każdą godzinę zwłoki, 6)w wysokości 0,1% wartości netto Umowy za każdą godzinę awarii, usuwanej w ramach zobowiązań gwarancyjnych, po przekroczeniu w danym miesiącu 36 godzin łącznego czasu postojów będących wynikiem tego rodzaju awarii, 7)w wysokości 0,2% wartości netto Umowy za nie usunięcie zgłoszonej awarii w czasie do 24 godzin od przystąpienia ekipy serwisowej do naprawy Wykonawcy, za każdą rozpoczętą dobę zwłoki. 8)wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości netto Umowy. 4. Gwarancja: 4.1.Gwarancja ogólna na przedmiot zamówienia wynosi: min. 24 miesiące od daty Protokołu odbioru końcowego, jednak nie dłużej niż oferowany okres gwarancji powiększony o 6 miesięcy licząc od daty Protokołu kompletności dostawy do magazynu Zamawiającego, z wyłączeniem elementów na które udzielono gwarancji szczegółowej określonej poniżej. 4.2.Gwarancja szczegółowa: •PZS kadłuby napędów i rynnociąg - 3 min ton przetransportowanego urobku lub 36 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej, •PZS rynny dołączne i bębny łańcuchowe -1,5 min ton przetransportowanego urobku lub 24 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej, •PZP kadłuby napędów i rynnociąg - 1,5 min ton przetransportowanego urobku lub 18 miesięcy od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej, •PZP rynny dołączne i bębny łańcuchowe - 1,0 min ton przetransportowanego urobku lub 18 miesiące od daty uruchomienia na dole w zależności co nastąpi wcześniej, •przekładnie i sprzęgła - 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, •silniki i inne urządzenia elektryczne - 24 miesiące od daty uruchomienia na dole, •łańcuchy do przenośnika zgrzebłowego ścianowego i do przenośnika zgrzebłowego podścianowego - 12 miesięcy od daty uruchomienia przenośnika na dole. Podstawa współpracy jest podpisana umowa wykonawcza PAT 22.010-99 pomiędzy Liderem Konsorcjum a Patentus S.A. Zadanie nr 2, które będzie wykonywał Emitent w ramach w/w umowy przekroczyło wartości 10% kapitałów własnych Emitenta w związku z tym umowa ta została uznana za znaczącą.

Inne komunikaty