Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Zawarcie umowy pożyczki

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu („Emitent", „Spółka") iż w dniu 25 kwietnia 2022 roku pomiędzy Spółką (dalej: „Pożyczkobiorca”) a podmiotem prawnym niepowiązanym z Emitentem (dalej: „Pożyczkodawca”) zawarta została umowa pożyczki, określająca zasady udzielenia przez Pożyczkodawcę finansowania w formie pożyczki (dalej: „Umowa”).
Na podstawie Umowy Pożyczkodawca udzielił na rzecz Pożyczkobiorcy finansowania w formie pożyczki w kwocie 3.000.000,00 zł (słownie: trzech milionów złotych 00/100). Oprocentowanie pożyczki wynosi 11 % w stosunku rocznym, liczone jest od kwoty przekazanej do dyspozycji Pożyczkobiorcy. Łączne odsetki to 495.000,00 zł za cały okres trwania Umowy. W celu zabezpieczenia spłaty wszelkich wierzytelności pieniężnych przysługujących Pożyczkodawcy wynikających z Umowy zostało ustanowione zabezpieczenie w formie weksla własnego na kwotę 3.495.000,00 zł (słownie: trzech milionów czterystu dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy złotych 00/100) oraz zobowiązanie do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji do kwoty 3.600.000,00 zł (słownie: trzech milionów sześciuset tysięcy złotych 00/100) w myśl art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. Dodatkowo zabezpieczeniem spłaty wszelkich wierzytelności pieniężnych przysługujących Pożyczkodawcy wynikających z niniejszej Umowy będzie hipoteka umowna ustanowiona na rzecz Pożyczkodawcy do sumy 3.600.000,00 zł (słownie: trzech milionów sześciuset tysięcy złotych 00/100) na prawie własności nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze: PO2P/00236472/3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić pożyczkę do dnia 22.10.2023 r. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty