Trwa ładowanie...
Notowania
QUERCUS: strona spółki
25.04.2022, 17:26

QRS Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na walne zgromadzenie

Niniejszym Quercus TFI S.A. (dalej również "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym p. Sebastian Buczek (akcjonariusz posiadający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego) na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił kandydaturę p. Macieja Juliana Klimczaka do Zarządu Spółki oraz przedłożył projekt uchwały do pkt 5 ppkt m) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 kwietnia 2022 r.
Otrzymany projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Emitent informuje, że zgłoszona kandydatura będzie podlegała ocenie i weryfikacji spełniania przez osobę, której dotyczy zgłoszenie wymogów określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, przeprowadzonej zgodnie z Polityką oceny i weryfikacji odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązującą w Quercus TFI S.A. Podstawa prawna: - § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim; - art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki

Inne komunikaty