Trwa ładowanie...
Notowania
CIECH: strona spółki
29.04.2022, 15:01

CIE Wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka" lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku, informuje, że w dniu 29 kwietnia 2022 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta w osobie Pana Sebastiana Kulczyka oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta w osobie Pana Marka Kośnika.
Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk w/w osób zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 15/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Inne komunikaty