Trwa ładowanie...
Notowania
OPTEAM: strona spółki
10.05.2022, 22:14

OPM Rekomendacja Zarządu OPTeam S.A. w przedmiocie podziału zysku i wypłaty dywidendy.

Zarząd Spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie ( Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o przekazaniu Radzie Nadzorczej OPTeam S.A. oraz Walnemu Zgromadzeniu OPTeam S.A. rekomendacji dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w sposób niżej opisany:
1.Dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 4 678 157,89 złotych (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy ), w następujący sposób: a)Przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki OPTeam S.A. kwotę 2 070 130,89zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy), b)Przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych kwotę 2 608 027,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset osiem tysięcy dwadzieścia siedem złotych). 2.Przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki OPTeam S.A. kwotę 7 926 249,93 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze ) z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych / kapitału zapasowego. 3.Dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki OPTeam S.A. w łącznej kwocie 9 996 380,82 złotych (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt dwa grosze) tj. 1,27 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia siedem groszy) dywidendy przypadającej na jedną akcję. 4.Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 zostają wyłączone 334 akcje własne OPTeam S.A. 5.Zarząd OPTeam S.A. rekomenduje następujące terminy związane z wypłatą dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021: -dzień prawa do dywidendy ustala się na datę 20 czerwca 2022 r., -dzień wypłaty dywidendy ustala się na datę 04 lipca 2022 r. Zarząd Emitenta informuje, że przekaże do oceny przez Radę Nadzorczą OPTeam S.A. wyżej opisaną rekomendację podziału zysku. Ostateczną decyzję co do sposobu podziału zysku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Inne komunikaty