Trwa ładowanie...
Notowania
PGE: strona spółki
11.05.2022, 18:54

PGE Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I kwartał 2022 r.

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2022 r.
Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2022 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 17,3 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 9,8 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 9,1 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 21,3 PJ. Powtarzalny skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA powtarzalna) w I kwartale 2022 r. wyniósł około 2 592 mln zł, w tym: segment Energetyka Konwencjonalna: 438 mln zł, segment Ciepłownictwo: 201 mln zł, segment Dystrybucja: 798 mln zł, segment Obrót: 569 mln zł, segment Energetyka Odnawialna: 500 mln zł. Ponadto, na wyniki I kwartału 2022 roku wpływ miało zdarzenie o charakterze jednorazowym, mające charakter niegotówkowy (rozwiązanie rezerwy na prosumentów) powiększające wynik EBITDA łącznie o około 19 mln zł. W efekcie raportowany skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA raportowana) w I kwartale 2022 r. wyniósł około 2 611 mln zł, w tym: segment Energetyka Konwencjonalna: 438 mln zł, segment Ciepłownictwo: 201 mln zł, segment Dystrybucja: 798 mln zł, segment Obrót: 593 mln zł, segment Energetyka Odnawialna: 500 mln zł. Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 1 022 mln zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły 895 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 marca 2022 r. wyniosło około 4 192 mln zł. Średnia cena hurtowa energii zrealizowana w I kwartale 2022 r. przez: - segment Energetyki Konwencjonalnej wyniosła 457,0 zł/MWh, - segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa wyniosła 443,4 zł/MWh. Jednocześnie średni koszt uprawnień do emisji CO2 dla obu segmentów w I kwartale 2022 r. wyniósł 278,0 zł/t. Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 r. jest planowana na 24 maja 2022 r.

Inne komunikaty