Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Nabycie przez spółki zależne nieruchomości niezabudowanych

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje o zawarciu przez spółki zależne Osada za Lasem 5 Sp. z o.o. ( „Umowa1”) oraz Osada za Lasem 6 Sp. z o.o. ( „Umowa2”) z PHI Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (podmiotem zależnym od podmiotu dominującego nad Emitentem, tj. Projbud Deweloper Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu, który jednocześnie jest podmiotem zależnym od Pana Jakuba Suchanka, Prezesa Zarządu Emitenta, dalej: „Sprzedający”) transakcji nabycia nieruchomości.
Umowa 1 dotyczy transakcji nabycia niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/127, ark. mapy 1, obręb Chwałkówko (gmina Łubowo, powiat gnieźnieński), zapisanej w KW PO1G/00065095/0. W związku z zawartą umową, Osada za Lasem 5 Sp. z o.o. nabył od Sprzedającego nieruchomość za cenę 777 200,00 zł netto (słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych 00/100), której zapłata nastąpi w terminie do dnia 13 maja 2023 r. Umowa 2 dotyczy transakcji nabycia niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/126, ark. mapy 1, obręb Chwałkówko (gmina Łubowo, powiat gnieźnieński), zapisanej w KW PO1G/00065095/0. W związku z zawartą umową, Osada za Lasem 6 Sp. z o.o. nabył od Sprzedającego nieruchomość za cenę 1 163 900,00 zł netto (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100), której zapłata nastąpi w terminie do dnia 13 maja 2023 r. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty