Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Zawarcie istotnej umowy pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej Emitenta

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu ( „Emitent", „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 16 maja 2022 r., pomiędzy spółkami zależnymi z Grupy Kapitałowej tj. Prefa Construction Sp. z o.o. (dalej: Zamawiający) oraz Prefa-Bud sp. z o.o. sp.k. (dalej: Wykonawca) została podpisana umowa znacznej wartości (dalej: Umowa).
Umowa dotyczy zlecenia Wykonawcy realizacji usług w zakresie organizacji placu budowy polegającej na wycince i karczowaniu drzew i krzewów, montażu ogrodzenia placu budowy, przygotowania tymczasowych terenów utwardzonych oraz wyprodukowania, dostawy i montażu betonowych elementów prefabrykowanych ścian, stropów, balkonów oraz schodów przeznaczonych do budowy czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Prace mają rozpocząć się w dniu 23 maja 2022 roku oraz potrwać do 30 czerwca 2024 roku. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy określona została na kwotę 12 998 904,66 PLN (słownie: dwanaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset cztery złote 66/100) netto. Cena zawiera koszty transportu prefabrykantów. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy, prawdopodobnie istotne znaczenie przedmiotowej informacji dla oceny przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty