Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Zawarcie umowy pożyczki przez spółkę Nowa Dąbrowa Sp. z o.o.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej zwana: "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 17 maja 2022 r. pomiędzy spółką zależną Nowa Dąbrowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu (dalej: Pożyczkobiorca) a podmiotem prawnym niepowiązanym z Emitentem ("Pożyczkodawca") zawarta została umowa pożyczki na rzecz ww. spółki zależnej (dalej: Umowa).
Przedmiotem Umowy jest udzielenie Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę pożyczki w kwocie 3.550.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na cele związane z prowadzoną przez Pożyczkobiorcę działalnością gospodarczą. Zabezpieczeniem Pożyczki jest hipoteka umowna do kwoty 7.100.000,00 zł (słownie: siedem milionów sto tysięcy złotych 00/100) ustanowiona na rzecz Pożyczkodawcy na nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie, składającej się z działek ewidencyjnych nr 386/6, 385/30, 386/11 i 386/12, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr PO1P/00335795/0 oraz oświadczenie Pożyczkobiorcy w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na przyjęte przez Spółkę zasady informowania o finansowaniu działalności podmiotów zależnych i znaczącą wartość pożyczki, jaka udzielona zostanie w wykonaniu założeń zawartej Umowy oraz potencjalnie istotny wpływ tej informacji na kształtowanie się sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta w przyszłości.

Inne komunikaty