Trwa ładowanie...
Notowania
BORYSZEW: strona spółki
17.05.2022, 17:54

BRS Przyjęcie Strategii Grupy Kapitałowej Boryszew na lata 2022 – 2026

Zarząd Boryszew S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż na mocy uchwały Rady Nadzorczej Emitenta
z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia dokumentu pn.: "Strategia biznesowa dla Grupy Boryszew na lata 2022–2026" (Strategia), Spółka przyjęła w tym samym dniu do realizacji strategię rozwoju w perspektywie do 2026 roku, zakładającą m.in.: 1) kontynuację rozwoju najbardziej rentownych produktów poprzez ekspansję na nowe rynki oraz dywersyfikacja sektorów klientów końcowych, 2) utrzymanie wysokiej dynamiki ok. 13% wzrostu EBITDA rok do roku w latach 2022–2026 oraz osiągnięcie poziomu EBITDA ok. 0,6 mld PLN w 2026 roku, 3) zapewnienie wymaganej płynności w Grupie Kapitałowej Boryszew poprzez optymalizację posiadanych zasobów, 4) rozwój nowych produktów poprzez wykorzystanie centrów badawczo-rozwojowych (B+R), 5) aktywne uczestnictwo w zielonej transformacji energetycznej, 6)optymalizację aktywów niskomarżowych w Segmentach Chemia i Metale. Podsumowanie głównych elementów przyjętej Strategii jest ujęte w załączniku do niniejszego raportu. Emitent wskazuje przy tym, iż mając na względzie odległa perspektywę czasową oraz możliwość wystąpienia szeregu czynników o charakterze zewnętrznym, jak również wynikającą z powyższego nieprzewidywalność czynników ryzyka, przedstawione powyżej dane liczbowe nie mogą być traktowane jako prognozy dla okresu obowiązywania strategii, a jedynie jako estymacja oczekiwanych poziomów przychodów w poszczególnych obszarach biznesowych do osiągnięcia, których dążyć będzie Grupa Kapitałowa Boryszew. Jednocześnie Spółka informuje, że Strategia obejmuje główne cele strategiczne poszczególnych segmentów biznesowych na okres od 2022 do 2026 roku, natomiast na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego rozpoczęty przez Spółkę przegląd opcji strategicznych dla wybranych grup aktywów nie został formalnie zakończony.

Załączniki

Inne komunikaty