Trwa ładowanie...
Notowania
CIECH: strona spółki
18.05.2022, 18:07

CIE Wybór członków Komitetu Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz Komitetu ds. ESG Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka" lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej CIECH S.A. na nową kadencję, informuje, że w dniu 18 maja 2022 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę, na mocy której powołała członków Komitetu Audytu w składzie: Pan Marek Kośnik, Pan Martin Laudenbach oraz Pan Artur Olech. Pan Artur Olech został wybrany przez członków Komitetu Audytu Przewodniczącym Komitetu Audytu.
Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz wymagania określone w art. 129 ust. ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały, na mocy których: 1. powołała członków Komitetu ds. Wynagrodzeń w składzie: Pan Sebastian Kulczyk oraz Pan Marek Kośnik; 2.powołała członków Komitetu ds. ESG w składzie: Pani Natalia Scherbakoff, Pan Łukasz Rędziniak oraz Pan Martin Laudenbach. Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej w/w osób zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 15/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Inne komunikaty