Trwa ładowanie...
Notowania
DGA: strona spółki
19.05.2022, 14:13

DGA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. - na dzień 22.06.2022 r.

Zarząd DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000060682 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 zw. z art. 402 z przypisem 1 i art. 402 z przypisem 2 Ksh przy uwzględnieniu obowiązku wskazanego w § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”).
ZWZ odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki (ul. Towarowa 37 III piętro, Poznań). Załączniki do niniejszego raportu stanowią: - załącznik nr 1 - pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, - załącznik nr 2 – projekty uchwał, - załącznik nr 3 – sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2021 r. - załącznik nr 4 – Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej DGA S.A. za rok 2021 - załącznik nr 5 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Załączniki

Inne komunikaty