Trwa ładowanie...
Notowania
PATENTUS: strona spółki
19.05.2022, 14:49

PAT Powołanie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. na nową kadencję.

Zarząd PATENTUS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 19.05.2022r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały nr 23, 24, 25, 26, 27 - powołujące Radę Nadzorczą na nową kadencję począwszy od dnia 19.05.2022r. w następującym składzie:
Wiesław Waszkielewicz – członek Rady Nadzorczej, Edyta Głombek – członek Rady Nadzorczej, Anna Gotz – członek Rady Nadzorczej, Jakub Szymczak – członek Rady Nadzorczej, Łukasz Duda – członek Rady Nadzorczej. Wyżej wymienione uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia. W tym samym dniu Rada Nadzorcza ukonstytuowała się i dokonała w uchwale nr 1 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 19.05.2022r. podziału następujących funkcji: Wiesław Waszkielewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Łukasz Duda – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Anna Gotz – Sekretarz Rady Nadzorczej, Edyta Głombek – członek Rady Nadzorczej, Jakub Szymczak – członek Rady Nadzorczej, Życiorysy członków Rady Nadzorczej Spółka publikuje na stronie internetowej www.patentus.eu w zakładce Relacje inwestorskie\Spółka\Władze Spółki i Rada Nadzorcza. Zgodnie z treścią złożonych oświadczeń, wyżej wymienione osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie z treścią złożonych oświadczeń, wyżej wymienione osoby nie zostały wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Podstawa prawna: Zgodnie z §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty