Trwa ładowanie...
Notowania
PATENTUS: strona spółki
19.05.2022, 14:50

PAT Powołanie Komitetu Audytu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).
Zarząd spółki PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent) informuje, iż w dniu 19.05.2022 roku Rada Nadzorcza PATENTUS S.A. powołała Komitet Audytu spośród swoich Członków. Zgodnie z podjęta uchwałą Rady Nadzorczej w skład Komitetu Audytu zostali powołani: 1.Pani Edyta Głombek – Przewodnicząca Komitetu Audytu; 2.Wiesław Waszkielewicz – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu; 3.Anna Gotz – Sekretarz Komitetu Audytu. Zarząd jednocześnie informuje, iż Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymogi określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.: 1.Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; 2.Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży; 3.Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący jest niezależna od spółki.

Inne komunikaty