Trwa ładowanie...
Notowania
JWA: strona spółki
1.06.2022, 22:06

O2T Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r.

Zarząd spółki ONE2TRIBE S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000612542; NIP: 7822564519; REGON: 302555141, o kapitale zakładowym w wysokości 5.522.002,70 zł, w całości wpłaconym /dalej: „Spółka”/ niniejszym informuje, że działając na podstawie, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki /dalej „Walne Zgromadzenie”/ na dzień 30 czerwca 2022 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki ul. Piękna 49, 00-672 Warszawa.
W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami.

Załączniki

Inne komunikaty