Trwa ładowanie...
Notowania
PGE: strona spółki
2.06.2022, 8:58

PGE Uchwały GPW o dopuszczeniu i warunkowym wprowadzeniu akcji serii E do obrotu giełdowego oraz wyznaczeniu ostatniego dnia notowania praw do akcji serii E

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w dniu 1 czerwca 2022 r. podjął:
1. uchwałę nr 503/2022 w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E („Prawa do Akcji Serii E”), w której Zarząd GPW wyznaczył na 3 czerwca 2022 r. dzień ostatniego notowania 373.952.165 (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć) Praw do Akcji Serii E, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem PLPGER000085; oraz 2. uchwałę nr 504/2022 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 373.952.165 (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 8,55 zł (osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy) każda („Akcje Serii E”). Zgodnie z uchwałą Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 6 czerwca 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Akcje Serii E, pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 6 czerwca 2022 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLPGER000010”. Przedmiotowe uchwały weszły w życie z dniem podjęcia. Zastrzeżenie: niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje podlegają ograniczeniom i nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia, dystrybucji lub przesłania, bezpośrednio ani pośrednio, w całości ani w jakiejkolwiek części, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani innych krajów, gdzie publikacja, ogłoszenie, dystrybucja lub przesłanie byłoby niezgodne z prawem. Niniejszy raport publikowany jest w celu realizacji obowiązków informacyjnych, którym podlega PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jako emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, i nie stanowi oferty papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Prosimy o zapoznanie się z zastrzeżeniami prawnymi zamieszczonymi na końcu niniejszego raportu bieżącego. Zastrzeżenia prawne: Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”). Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków informacyjnych, jakim podlega PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i (i) nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia oraz (ii) nie stanowi reklamy czy materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji papierów wartościowych spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia takich papierów wartościowych. Niniejszy raport bieżący nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 2 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Inne komunikaty