Trwa ładowanie...
Notowania
KRUK: strona spółki
6.06.2022, 16:59

KRU Informacja o zakończeniu oferty publicznej Obligacji serii AM3

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie przydziału obligacji emitowanych w ramach VIII Programu Emisji Obligacji (Program), Zarząd KRUK S.A. (Spółka) informuje o zakończeniu oferty niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii AM3 (Obligacje), emitowanych w ramach Programu objętego Prospektem emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 września 2021 roku (Prospekt).
Zapisy na oferowane 500 000 Obligacji prowadzono od 18 maja 2022 roku (włącznie) do 31 maja 2022 roku (włącznie), natomiast przydziału Obligacji dokonano w dniu 2 czerwca 2022 roku. Oferta nie była podzielona na transze. W okresie subskrypcji 1 140 Inwestorów skutecznie złożyło 1 318 zapisów na 2 039 011 Obligacji. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 75,48%, Spółka przydzieliła 500 000 Obligacji w odpowiedzi na zapisy 1 126 Inwestorów. Obligacje były obejmowane w zamian za wkłady pieniężne po cenie emisyjnej wynoszącej 100 zł każda. Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów - w związku z ofertą Obligacji Spółka nie zawierała umów o subemisję. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 50 000 000 zł. Koszty przygotowania i przeprowadzenia ofert obligacji, jak również koszty promocji ofert obligacji oraz koszty sporządzenia dokumentacji, w tym prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - będą znane po przeprowadzeniu wszystkich emisji obligacji emitowanych w ramach Programu. Ze względu na brak informacji o łącznych kosztach Programu oraz o ostatecznej liczbie obligacji wyemitowanych w ramach Programu, informację o odpowiednio łącznym oraz jednostkowym koszcie przeprowadzenia ofert Spółka przekaże oddzielnym raportem bieżącym, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości po zakończeniu ostatniej emisji obligacji przeprowadzonej w ramach Programu. Koszty związane z oferowaniem Obligacji w ramach Programu obciążają koszty działalności Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Inne komunikaty