Trwa ładowanie...
Notowania
OAT: strona spółki
7.06.2022, 17:37

MOC Warunkowa rejestracja akcji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

MOLECURE S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 7 czerwca 2022 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. [KDPW] oświadczeniem nr 503/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł każda, emitowanych w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia ceny emisyjnej akcji, zmiany Statutu Spółki oraz skierowania oferty nabycia wyemitowanych akcji do uczestników Programu Motywacyjnego oraz oznaczyć je kodem ISIN PLONCTH00011, pod warunkiem podjęcia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [GPW] decyzji o wprowadzeniu akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym GPW. Zarejestrowanie 70.000 akcji serii G w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia dostarczenia do KDPW dokumentu potwierdzającego podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia przedmiotowych akcji do obrotu na tym rynku.

Inne komunikaty