Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Zawarcie przez podmiot z Grupy Kapitałowej Emitenta umowy o generalne wykonawstwo inwestycji oraz o wykonanie projektu budowlanego

Zarząd Spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 8 czerwca 2022 r., pomiędzy spółką zależną PREFA-BUD Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Inwestor) a podmiotem prawnym niepowiązanym z Emitentem (dalej: Generalny Wykonawca, GW), została podpisana umowa (dalej: Umowa) dotycząca zlecenia Generalnemu Wykonawcy realizacji prac projektowych i robót budowlanych obejmujących budowę hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym (dalej: Obiekt). Termin wykonania projektu budowlanego Obiektu upływa w dniu 02.10.2022 r. Roboty budowlane zostaną rozpoczęte w dniu 12 października 2022 roku. Zgodnie z umową Obiekt ma zostać ukończony w dniu 29 grudnia 2023 r. pod warunkiem uzyskania przez Inwestora w terminie do dnia 11 października 2022 r. ostatecznego pozwolenia na budowę. Jednocześnie w dniu 8 czerwca 2022 r. pomiędzy stronami został zawarty Aneks nr 1 do Umowy, którego przedmiotem jest zlecenie przez Inwestora dodatkowych prac projektowych oraz warunkowo robót dodatkowych.
Łączna wartość wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy za wykonanie Umowy wynosi netto 24.271.860,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100). Inwestycja spółki z grupy kapitałowej Emitenta, o której mowa wyżej, umożliwi czterokrotne zwiększenie produkcji (160 m2/h), poprzez wdrożenie w pełni zautomatyzowanego procesu produkcji, opartego na wysoko wyspecjalizowanej technologii komputerowego sterowania procesami. Nowoczesna linia produkcyjna, wraz z zintegrowanymi systemami do gięcia stali oraz zgrzewania siatek, przyczyni się do ograniczenia do minimum strat materiałowych i czasu realizacji, przekładając się wymiernie na ochronę środowiska i poprawę warunków pracy. Pozwoli to na zapewnienie dostaw prefabrykatów na potrzeby własne grupy kapitałowej Emitenta, zwiększenie możliwości realizacyjnych własnych spółek deweloperskich oraz sprzedaż znacznej ilości produktów na rynek zewnętrzny. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty