Trwa ładowanie...
Notowania
OPTEAM: strona spółki
8.06.2022, 22:20

OPM Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. o podziale zysku oraz o wypłacie dywidendy za 2021 r.

Zarząd OPTeam S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A.
w dniu 08 czerwca 2022 r. postanowiło: 1.Dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 4 678 157,89 zł. (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy ), w następujący sposób: a)Przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki OPTeam S.A. w Tajęcinie kwotę 2 070 130,89 zł. (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy), b)Przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych kwotę 2 608 027,00 zł. (słownie: dwa miliony sześćset osiem tysięcy dwadzieścia siedem złotych). 2.Przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki OPTeam S.A. w Tajęcinie kwotę 7 926 249,93 zł. (słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze ) z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych / kapitału zapasowego. 3.Dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki OPTeam S.A. w Tajęcinie w łącznej kwocie 9 996 380,82 zł. (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt dwa grosze) tj. 1,27 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia siedem groszy) dywidendy przypadającej na jedną akcję. Dywidendą za rok obrotowy 2021 zostają objęte wszystkie 7871500 akcje OPTeam S.A. z wyłączeniem 334 akcji własnych OPTeam S.A. 4.Określa się następujące terminy związane z wypłatą dywidendy za 2021 rok: dzień prawa do dywidendy ustala się na datę 20 czerwca 2022 r., dzień wypłaty dywidendy ustala się na datę 04 lipca 2022 r. Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty