Trwa ładowanie...
Notowania
OPTEAM: strona spółki
8.06.2022, 22:23

OPM Informacja o powołaniu Pana Janusza Gajdka do Rady Nadzorczej OPTeam S.A.

Zarząd OPTeam S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 08 czerwca 2022 r. Zwyczaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta powołało do składu Rady Nadzorczej OPTeam S.A. Pana Janusza Gajdka.
1.Pan Janusz Gajdek posiada wykształcenie wyższe (magister administracji); odbył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Filia w Rzeszowie i złożył egzamin magisterski w dniu 17 czerwca 1977 r. 2.Przebieg pracy zawodowej. Od 01.08.1977 r. do 31.07.1980 r. – Okręgowy Zarząd Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej w Rzeszowie – inspektor. Od 01.08.1980 r. do 30.11.1991 r. Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Rzeszowie, na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy. Wpisany do rejestru Biegłych Rewidentów pod nr 936. Od 01.12.1991 r. do 31.10.2021 r. – prowadził działalność jako Biegły Rewident pierwotnie w Kancelarii Biegłego Rewidenta „GALICJA” Sp. z o. o. w Rzeszowie, a następnie jako działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria Biegłego Rewidenta Janusz Gajdek w Rzeszowie, ul. 3 Maja 8. W dniu 31.01.2022 r. Uchwałą nr 2035/33a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, po złożeniu wniosku wystąpił z samorządu biegłych rewidentów i został skreślony z rejestru biegłych rewidentów. Obecnie Pan Janusz Gajdek przebywa na emeryturze. 3.Według złożonego oświadczenia Pan Janusz Gajdek nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza OPTeam S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Janusz Gajdek Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: §10 ust. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty