Trwa ładowanie...
Notowania
OAT: strona spółki
10.06.2022, 17:48

MOC Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Molecure S.A. zwołanego na 30 czerwca 2022 r.

Zarząd MOLECURE S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 9 czerwca 2022 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Szumowski Investments sp. z o.o. [Akcjonariusz] reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego żądanie wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [ZWZ] zwołanego na 30 czerwca 2022 r. oraz projekt uchwały na ZWZ.
Zmiana porządku obrad oraz przesłany projekt uchwały dotyczą dodania nowego punktu nr 15 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. Przesłany przez Akcjonariusza wniosek dotyczący żądania wprowadzenia zmian w porządku obrad ZWZ, jak i projekt uchwały w tym zakresie, a ponadto zaktualizowane projekty uchwał oraz życiorys kandydata na nowego członka Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu. Poniżej Spółka przekazuje zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2022 r. 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2021 roku oraz przeniesienia korekty na kapitał zapasowy. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Molecure S.A. za 2021 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki, polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Inne komunikaty