Trwa ładowanie...
Notowania
ECHO: strona spółki
15.06.2022, 15:30

ECH Uchwała ZWZA Emitenta w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021

Zarząd Spółki Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej: "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości treść podjętej uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021.
UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie: przeznaczenia zysku za rok 2021 § 1. Podział zysku-------------------------------------------------------------------------------- 1. Walne Zgromadzenie Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej Spółka), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia: ---------------------------------------------------- a) zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2021 w wysokości 27. 841.670,69 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt 69/100 złotych) przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki na zasadach określonych w literze b) i c) poniżej (Zysk przeznaczony do podziału); ------------------------------------ b) Zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 153.742.185,39 zł (sto pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści dwa złote, 39/100) pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości 181.583.856,08 zł (sto osiemdziesiąt jeden milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć złotych, 08/100), tj. 44 grosze na 1 akcję Spółki, przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki (Dywidenda); --------------------------------------------- c) zaliczyć na poczet Dywidendy kwotę 90.791.928,04 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 04/100), tj. 22 grosze na 1 akcję wypłaconą przez Spółkę w dniu 28 grudnia 2021 r. tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021 na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 18 listopada 2021 roku (Zaliczka Dywidendowa); ---------------------------------------- d) różnicę między Dywidendą a Zaliczką Dywidendową w kwocie 90.791.928,04 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 04/100) (Pozostała Część Dywidendy) podzielić między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić Pozostałą Część Dywidendy w kwocie 22 grosze na jedną akcję Spółki; ----- e) określić datę ustalenia prawa do Pozostałej Części Dywidendy na dzień 12 lipca 2022 r. (Dzień Pozostałej Części Dywidendy); ---------------------------------------------- f) określić termin wypłaty Pozostałej Części Dywidendy na dzień 26 lipca 2022 r. (Dzień Wypłaty Pozostałej Części Dywidendy). ------------------------------------------------------- § 2. Postanowienia końcowe---------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------- Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty