Trwa ładowanie...
Notowania
ECHO: strona spółki
15.06.2022, 18:13

ECH Powołanie Rady Nadzorczej Emitenta nowej kadencji

Zarząd spółki Echo Investment SA (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. w dniu 15 czerwca 2022 roku na podstawie:
- uchwały Nr 22 ustaliło skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję w ilości 8 (słownie: osiem) osób; - na podstawie uchwał Nr: 23-30 powołało na okres 3-letniej wspólnej kadencji osoby nadzorujące. Wobec powyższego skład Rady Nadzorczej Emitenta nowej kadencji przedstawia się następująco: Noah M. Steinberg – Członek Rady Nadzorczej Tibor Veres - Członek Rady Nadzorczej Peter Kocsis - Członek Rady Nadzorczej Bence Sass - Członek Rady Nadzorczej Maciej Dyjas - Członek Rady Nadzorczej Nebil Senman - Członek Rady Nadzorczej Margaret Dezse - Członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności Sławomir Jędrzejczyk - Członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności Skład Rady Nadzorczej Emitenta nowej kadencji w ilości i składzie osobowym odpowiada dokładnie Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji. Zawodowe CV osób nadzorujących Emitenta znajdują się na stronie www Emitenta a pozostałe informacje wymagane odpowiednimi przepisami przedstawione zostały w raportach bieżących: Nr 16/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r.; Nr 45/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.; Nr 21/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. Podstawa prawna: §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty