Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Podpisanie aneksu do umowy pożyczki z dnia 1 września 2021 roku

W nawiązaniu do Raportu ESPI 93/2021 z dnia 26 listopada 2022 roku, Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 21 czerwca 2022 r. otrzymał informację o podpisaniu aneksu do Umowy pożyczki z dnia 1 września 2021 roku (Aneks) pomiędzy Jakubem Suchankiem prowadzącym działalność gospodarczą, znaczącym akcjonariuszem i Prezesem Zarządu Emitenta, Prezesem Zarządu spółki Osiedle Komorniki sp. z o.o. (Pożyczkobiorca), a dwoma osobami fizycznymi niepowiązanymi z Emitentem (Pożyczkodawca). Zgodnie z Aneksem kwota pożyczki zostanie zwiększona o 850.000,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do łącznej kwoty 2.850.000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), tym samym zwiększeniu ulegnie maksymalna suma zabezpieczenia zastawu rejestrowego ustanowionego na 100 udziałach spółki pod firmą Osiedle Komorniki Sp. z o.o. Dodatkowo Emitent wystawi w dniu 21 czerwca 2022 roku na rzecz Pożyczkodawcy weksel własny na kwotę 7.000.000 zł (słownie: siedem milionów złotych) płatny w dniu 21 czerwca 2023 r. Termin spłaty pożyczki zostanie wydłużony o jeden rok począwszy od dnia zawarcia niniejszego aneksu i nastąpi do dnia 21 czerwca 2023 r.
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty