Trwa ładowanie...
Notowania

MAN Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie – raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Zarząd ManyDev Studio z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 12/2022/K z dnia 17 czerwca 2022 r. informuje, że 22 czerwca 2022 r. otrzymał od biegłego rewidenta „Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach ManyDev Studio SE za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2021 r”.
Raport biegłego rewidenta, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.).

Załączniki

Inne komunikaty