Trwa ładowanie...
Notowania

HLD Treść uchwał podjętych przez ZWZ Hollywood S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku

Zarząd spółki Hollywood S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) w dniu 23 czerwca 2022 roku. ZWZ podjęło uchwałę nr 26 w sprawie przerwy w obradach do dnia 7 lipca 2022 r. do godziny 10.00.
ZWZ powołało na nową wspólną kadencję dotychczasowych członków Rady Nadzorczej: Marcina Podsiadło, Dariusza Górkę, Sebastiana Szostaka, Cezariusza Konieczkowskiego, Anetę Kazieczko. Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej znajdują się na stronie internetowej Emitenta. Dodatkowo ZWZ powołało w dniu 23 czerwca 2022 roku pana Dominika Biegaj do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Dominik Biegaj nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta, nie pozostaje wspólnikiem w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta, członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Emitenta osoby prawnej. Pan Dominik Biegaj nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Informacja o wyksztalceniu, kwalifikacjach i zajmowanych stanowiskach pana Dominika Biegaj stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Załączniki

Inne komunikaty