Trwa ładowanie...
Notowania
LOKUM: strona spółki
24.06.2022, 14:46

LKD Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 24 czerwca 2022 r. Olczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 8 Spółka jawna (Lokum 8) - spółka zależna od Emitenta, zawarła, jako kredytobiorca, umowę kredytu o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności (Umowa) z Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank), na mocy której Lokum 8 otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości 39.000.000,00 zł (Kredyt) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów związanych z realizacją projektu deweloperskiego "Lokum Vista – etap III b" w Krakowie przy ul. Walerego Sławka – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, oznaczonego symbolem C2 (Inwestycja).
Kredyt udzielony jest na okres 27 miesięcy, do dnia 15 września 2024 roku. Kredyt wypłacany będzie w walucie polskiej i jest oprocentowany w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 3M) powiększonej o marżę Banku. W związku z podpisaniem Umowy ustanawiane są w szczególności następujące zabezpieczenia: 1. hipoteka umowna do kwoty 98.320.995,00 zł wpisana na pierwszym miejscu na rzecz Banku, ustanowiona na prawie własności nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Walerego Sławka (niniejsza hipoteka stanowi wspólne zabezpieczenie Kredytu oraz umowy kredytowej z dnia 25 marca 2021 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2021). 2. sądowy zastaw rejestrowy na rzecz Banku na wierzytelnościach z Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego, prowadzonego w Banku dla Inwestycji, 3. weksel własny in blanco z wystawienia Lokum 8 wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez Emitenta. Spółka Lokum 8 zobowiązała się w okresie obowiązywania Umowy w szczególności do: 1. niezaciągania oraz niedopuszczenia do powstania dodatkowych zobowiązań finansowych bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, w szczególności z tytułu kredytu, pożyczki, gwarancji, poręczenia, weksla i innych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych, z wyłączeniem pożyczek udzielanych przez podmioty powiązane, które zostaną podporządkowane względem wierzytelności Banku, 2. nieudzielania bez uprzedniej pisemnej zgody Banku pożyczek lub poręczeń innym podmiotom ani też w innej formie niefinansowania podmiotów, np. poprzez wydłużanie terminów płatności, 3. wypłacania wspólnikom, akcjonariuszom, udziałowcom lub innym uprawnionym osobom, tytułem dywidend lub innych wypłat związanych z udziałem w kapitale zakładowym Kredytobiorcy, pod warunkiem rozliczenia etapu III a inwestycji Lokum Vista i spłaty Kredytu udzielonego przez Bank na finansowanie tego etapu inwestycji. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty