Trwa ładowanie...
Notowania

WPL Uchwała Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2021

Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 22 marca 2022 r., informuje, że w dniu 24 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, zgodnie z którą postanowiło zysk netto wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 42.662.227,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych):
• przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 1,20 zł (jeden złoty 20/100) na jedną akcję, w maksymalnej, łącznej wysokości 35.318.218,80 zł (trzydzieści pięć milionów trzysta osiemnaście tysięcy dwieście osiemnaście złotych 80/100), przy czym kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy, natomiast różnica pomiędzy wskazaną powyżej kwotą, a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom, z uwzględnieniem takich zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy Spółki, • kwotę zysku netto pozostałą po wypłacie dywidendy przekazać na kapitał zapasowy Spółki. Liczba akcji objętych dywidendą na dzień dywidendy wyniesie 29.266.408. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło wyznaczyć dzień dywidendy na 4 lipca 2022 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 12 lipca 2022 roku. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-07-29
WPL Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F w ramach programu opcji menedżerskich i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce
94,10
+3,19
2022-06-28
WPL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r.
97,80
-0,82
2022-06-24
WPL Uchwała Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2021
94,00
+2,13
2022-06-24
WPL Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 24 czerwca 2022 roku
94,00
+2,13
2022-05-31
WPL Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce
99,80
+1,20
2022-05-27
WPL Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
98,50
+1,52
2022-05-17
WPL QSr 1/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
101,60
0,00
2022-04-25
WPL Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F w ramach programu opcji menedżerskich i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce
103,20
0,00
2022-04-04
WPL Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej Restaumatic sp. z o.o.
114,00
+4,56
2022-03-22
WPL Wniosek Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2021 i pozytywna opinia Rady Nadzorczej Spółki
105,00
0,00