Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Zakup udziałów w spółce Park Developer Sp. z o.o.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (słownie: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2022 roku została zawarta umowa nabycia udziałów w spółce Park Developer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościanie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000882825 (słownie: Park Developer). Na podstawie umowy Emitent nabył od osoby fizycznej niepowiązanej z Emitentem (dalej: Sprzedający) 45 (słownie: czterdzieści pięć) udziałów w Park Developer o wartości nominalnej po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).
Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty