Trwa ładowanie...
Notowania
SFINKS: strona spółki
30.06.2022, 17:55

SFS Informacja nt. treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 30 czerwca 2022r.

Zarząd Sfinks Polska S.A. (Sfinks, Spółka) z siedzibą w Zalesiu Górnym podaje do wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 r. w siedzibie Spółki w Zalesiu Górnym przy ul. Młodych Wilcząt 36 (ZWZ) wraz z informacją nt. liczby oddanych głosów przy głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
W trakcie obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu, nie dokonano zmiany planowanego porządku obrad, nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Ponadto Spółka informuje, że w trakcie obrad zgłoszono nowe brzmienie uchwały nr 24 w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, uchwała została przyjęta w treści wskazanej w załączniku do niniejszego raportu bieżącego Dodatkowo Spółka informuje, że: roczne sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska SA. zawierające ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 9 i 10 przyjętego porządku obrad ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniach 29 kwietnia 2022r. oraz 14 czerwca 2022 r. (skorygowane); pozostałe z dokumentów będących przedmiotem głosowania zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 3 czerwca 2022 r. łącznie z projektami uchwał na ZWZ. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.).

Załączniki

Inne komunikaty