Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Ustanowienie przez spółkę zależną Apartamenty nad Wartą Etap II Sp. z o.o. hipoteki umownej na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zapisanej w KW PO2P/00280047/8

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej zwana: "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 30 czerwca 2022 r. pomiędzy podmiotem prawnym z poza grupy kapitałowej Emitenta (dalej: Pożyczkobiorca) a osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą niepowiązaną z emitentem (dalej: Pożyczkodawca) zawarta została w formie aktu notarialnego umowa pożyczki.
Przedmiotem Umowy jest udzielenie Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na okres sześciu miesięcy pożyczki w kwocie 2.460.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Zabezpieczeniem Pożyczki jest hipoteka umowna ustanowiona przez spółkę zależną Apartamenty nad Wartą Etap II Sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zapisanej w KW PO2P/00280047/8 do sumy 4.920.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) z jednoczesnym poręczeniem za zobowiązania Pożyczkobiorcy poprzez złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 ust. 6 k.p.c., poręczenie za zobowiązania Pożyczkobiorcy przez Jakuba Suchanka poprzez złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 par. 1 ust. 5 k.p.c. do kwoty 4.920.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji Pożyczkobiorcy w trybie art. 777 par. 1 ust. 5 k.p.c. do kwoty 4.920.000,00 zł. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na ustanowione zabezpieczenia oraz przyjęte przez Spółkę zasady informowania o działalności podmiotów zależnych oraz potencjalnie istotny wpływ tej informacji na kształtowanie się sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta w przyszłości. .

Inne komunikaty